70 متر 2 خواب 8 واحدی روی همکف / چهارباغ

5,250,000,000 تومان

توضیحات

4 طبقه 2 واحدی
طبقه روی همکف ( اول سندی )
رو به آفتاب مستقیم
نقشه مستطیل بدون پرتی
بهترین فرعی
بدون ضعف محلی
فروشنده واقعی
مقدم ، رادمان